Algemene Voorwaarden van SWANCOS, bestaande uit salon en webshop (swancos-shop.nl), gevestigd te Zwammerdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 68375581.

Artikel 1 – Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere transactie tussen SWANCOS en de cliënt waarop SWANCOS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover voor deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk geen afwijking is vastgelegd.
Voor de webshop (www.swancos-shop.nl) gelden andere voorwaarden, zie voorwaarden www.swancos-shop.nl.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Jeanet Lemkes-van Norden (eigenaar SWANCOS)
Lindenhovestraat 49A
2471XJ Zwammerdam
Tel. 06 11129373 (maandag t/m vrijdag bereikbaar)
E-mailadres: info@swancos.nl
Website: www.swancos.nl
KvKnr.: 68375581 / BTWnr.: NL162205090B01

Artikel 3 – Verrichte inspanningen
De behandelingen bij SWANCOS worden naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap en op basis van de op dat moment bekende niveau van wetenschap uitgevoerd. SWANCOS verplicht zich ertoe, voor zover het redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt te informeren over de financiële consequenties van de te uitvoeren behandelingen en/of aanvullingen hierop.

Artikel 4 – Afspraken
Afspraken voor behandeling worden gemaakt op het onder Artikel 2 genoemde telefoonnummer of emailadres. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo snel mogelijk kenbaar te maken, echter uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via het onder Artikel 2 genoemde telefoonnummer of emailadres. Indien deze verplichting door de cliënt niet of niet tijdig wordt nagekomen heeft SWANCOS het recht om het gehele bedrag voor de afgesproken transactie in rekening te brengen. Bij het te laat verschijnen van de cliënt met meer dan vijftien minuten mag SWANCOS de behandeling annuleren en het bedrag hiervoor in rekening brengen.

Artikel 5 – Betaling
SWANCOS vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de onder Artikel 2 genoemde website en worden mondeling in de salon vermeld. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Aanbiedingen vermeld in advertenties en op de website zijn geldig voor de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Indien er aanvullende voorwaarden voor deze aanbiedingen van kracht zijn, zullen deze worden vermeld. De cliënt dient voor het verlaten van de salon de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contact te voldoen.

Artikel 6 – Persoonsgegevens & privacy
Voorafgaand aan de eerste transactie zullen persoonlijke gegevens aan de cliënt worden gevraagd. De cliënt mag aannemen dat er alleen gegevens gevraagd worden die voor het voeren van een bedrijfsadministratie en het uitvoeren van behandelingen noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SWANCOS verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SWANCOS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid, medicijn gebruik (deze gegevens zijn nodig om voorafgaand aan een behandeling de (contra)indicaties na te gaan.

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@swancos.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

SWANCOS verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Verzenden van SWANCOS nieuws

– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren

– U te informeren over onze diensten en producten

– U de juiste behandeling te kunnen geven

Hoe lang we gegevens bewaren

SWANCOS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: maximaal 7 jaar of korter indien u aan geeft uit het gegevensbestand te willen.

Delen met anderen

SWANCOS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SWANCOS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen.

Beveiliging

SWANCOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: T. 06 11129373 of E. info@swancos.nl.

SWANCOS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
SWANCOS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook ontstaan doordat de uitvoerende behandelaar gehandeld heeft aan de hand van onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Relevante informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding e.d. dient voorafgaande aan een transactie bij SWANCOS en daarmee ook bij de behandelaar bekend te zijn. SWANCOS is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

Artikel 8 – Garantie
SWANCOS staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten en geeft de cliënt een week (7 dagen na de aankoopdatum) garantie op de producten, mits de producten ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden, samen met de originele aankoopbon. Indien het geleverd product een aantoonbare allergische reactie geeft op de huid van de cliënt is deze garantie eveneens van toepassing. Deze garantie vervalt indien:

  1. De cliënt andere producten gebruikt dan geadviseerd door SWANCOS;
  2. De cliënt de adviezen voor de thuisverzorging zoals besproken of geschreven niet opvolgt;
  3. De cliënt het advies niet opvolgt om binnen vijf werkdagen medische hulp te zoeken;
  4. De cliënt het product niet volgens de handleiding gebruikt.

Indien de cliënt niet tevreden is over het geleverde product, geldt er geen geld retour garantie. Indien er een geval van ontevredenheid optreed onder de vermelde voorwaarden kan het geleverd product geruild worden voor een ander product, echter binnen een week (7 dagen) na levering.

Artikel 9 – Beschadiging & diefstal
SWANCOS heeft het recht om in het geval van beschadigingen toegebracht door de cliënt aan de inrichting, apparatuur of producten van de salon een schadevergoeding te eisen van de cliënt. In geval van diefstal is SWANCOS genoodzaakt dit te melden bij de politie.

Artikel 10 – Klachten
Een klacht met betrekking tot een transactie moet zo spoedig mogelijk gemeld worden aan SWANCOS. Er zal door SWANCOS direct naar een oplossing voor de klacht gezocht worden. Indien de cliënt niet tevreden is met de geboden oplossing moet de cliënt dit zo spoedig mogelijk, echter binnen een week (7 dagen) na ontvangst van deze melding, schriftelijk melden bij SWANCOS, die binnen een week (7 dagen) antwoord moet geven. Indien de klacht op basis van feiten gegrond is, zal SWANCOS de transactie opnieuw kosteloos verrichten. Indien SWANCOS en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen wordt het geschil voorgelegd aan de geschillencommissie van de brancheorganisatie ANBOS. De uitspraak van deze geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

Artikel 11 – Behoorlijk gedrag
De cliënt dient zich in de salon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien na herhaaldelijke waarschuwingen de cliënt onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, kan SWANCOS de cliënt de toegang tot de salon weigeren. Indien het onbehoorlijke gedrag van dien aard is dat het verstoot tegen de wettelijke normen is SWANCOS genoodzaakt dit te melden bij de politie.

Artikel 13 – Recht
Op elke overeenkomst tussen SWANCOS en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldig is ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. SWANCOS is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website/webshop en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van SWANCOS. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoekers. Hiervoor kan SWANCOS niet verantwoordelijk worden gehouden. SWANCOS heeft links met andere websites, maar is niet aansprakelijk voor het handelen of de inhoud van deze websites. SWANCOS vervaardigt en verspreidt haar informatie met de uiterste zorgvuldigheid, echter kan de juistheid of volledigheid niet garanderen. SWANCOS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan op welke manier dan ook door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie aangeboden op de website. Reacties geplaatst om betrokken personen of bedrijven negatief af te schilderen worden zonder te communiceren verwijderd.

logo-wit
partner-logo01
logo-rawa-secrets
medex-logo-wit
dr-tadlea-logo-wit-2